مجموعه ی «انسان-پرنده»/ قدرت الله عاقلی /شماره 5/ 70×30×60 / آهن و جوش
"Man-Bird" Collection / Ghodratollah Agheli/No 5/ 60×30×70 / Iron & weld