مجموعه ی «شمس پرنده»/ قدرت الله عاقلی /شماره 18 / 9×25×21 / برنز و سنگ
"flyer Shams" collection/ Ghodratollah Agheli/ No 18 / 21×25×9 / Brass and Stone