قدرت الله عا قلی مجسمه ساز
GHODRATOLLAH AGHELI
SCULPTOR

نمایشگاه انفرادی

نگارخانه مميز خانه هنرمندان 1387
نگارخانه مميز خانه هنرمندان 1385
نگارخانه حوزه هنري 1385
نگارخانه رضوان آستان قدرس رضوي 1385
نگارخانه حوزه هنري 1384
نمايشگاه قرآن كريم مصلي تهران 1384
نگارخانه حوزه هنري 1384
گالري مميز خانه هنرمندان ايران 1383
سالن اصلي دانشگاه كيش 1383
گالري صبا فرهنگستان هنر 1383
گالري مميز خانه هنرمندان ايران 1382
گالري برگ 1382
گالري مميز خانه هنرمندان ايران 1382
گالري جهان نما نياوران 1381
گالري تهران 1377
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران غرفه هنر 1376
گالري برگ 1374
نگارستان سرو 1372
نگارستان شفق 1372
نگارستان جمشيديه 1371

تهران
تهران
قم
مشهد
تبريز
تهران
اروميه
تهران
كيش
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران

نمايشگاه مجسمه هاي شمس پرنده
نمايشگاه نقش برجسته و مجسمه و تايپوگرافي
نمايشگاه مجسمه و نقش برجسته
نمايشگاه مجسمه و نقش برجسته
نمايشگاه مجسمه و نقش برجسته
نمايشگاه مجسمه و نقش برجسته
نمايشگاه مجسمه و نقش برجسته
نمايشگاه نقش برجسته و مجسمه
نمايشگاه مجسمه و نقش برجسته
نمايشگاه نقاشي و مجسمه
نمايشگاه مجسمه هاي برنزي
نمايشگاه مجسمه هاي برنزي
نمايشگاه نقش برجسته و مجسمه
نمايشگاه مجسمه هاي برنزي و نقش برجسته
نمايشگاه مجسمه هاي برنزي
نمايشگاه مجسمه هاي فلزي
نمايشگاه مجسمه هاي فلزي
نمايشگاه صورتك هاي چوبي
نمايشگاه مجسمه هاي آهني
نمايشگاه نقاشي و حجم فلزي